.
.
.
.
تعرفه هاي ترجمه
.
.
قيمت
زبان نوع متن زمان عادي كيفيت الف زمان عادي كيفيت ب فوري كيفيت الف فوري كيفيت ب
انگليسي به فارسي عمومي كلمه اي 9 تومان كلمه اي 5.5 تومان كلمه اي 14 تومان كلمه اي 9 تومان
انگليسي به فارسي تخصصي كلمه اي 12 تومان كلمه اي 7 تومان كلمه اي 19 تومان كلمه اي 11 تومان
انگليسي به فارسي متون ادبي و متون بسيار دشوار كلمه اي 20 تومان كلمه اي 12 تومان كلمه اي 32 تومان كلمه اي 19 تومان
فارسي به انگليسي عمومي كلمه اي 14 تومان _______ كلمه اي 24 تومان _______
فارسي به انگليسي تخصصي كلمه اي 20 تومان _______ كلمه اي 33.5 تومان _______
فارسي به انگليسي متون ادبي و متون بسيار دشوار كلمه اي 35 تومان _______ كلمه اي 56 تومان _______
ترجمه فيلم و نوار (پياده سازي- بدون ترجمه) عمومي دقيقه اي 3000 تومان _______ دقيقه اي 4800 تومان _______
ترجمه فيلم و نوار (پياده سازي- بدون ترجمه) تخصصي يا دشوار دقيقه اي 5000 تومان _______ دقيقه اي 8000 تومان _______
.
.

كيفيت الف : ترجمه هايي هستند كه توسط مترجمان زبده انجام مي شوند و ترجمه ها داراي كيفيت عالي اند. توصيه مي شود براي پروژه هاي مهم و ضروري خود، از اين نوع ترجمه استفاده كنند.

كيفيت ب : ترجمه هايي هستند كه توسط مترجمان تازه كارتر و با سرعت بيشتر انجام مي شوند. اين ترجمه ها فاقد ويرايش و بازخواني اند.

زمان عادي : ترجمه هايي كه در محدوده ي زماني عادي خود و بدون شتاب ترجمه مي شوند.

فوري : ترجمه هايي كه در بازه ي زماني كمتر از حد معمول انجام مي شوند و به دليل عجله ي مشتري، پروژه (بدون كاسته شدن از كيفيت ترجمه) سريعتر به مشتري تحويل داده مي شود. هزينه ترجمه فوري حدود 60 درصد بيش از ترجمه عادي است.

نكته :
تصميم گيري در مورد نوع متن (عمومي، تخصصي، و يا بسيار دشوار بودن آن) بر عهده ي مركز ترجمه است.

.
.
.
.
.
.

Copyright © 2011-2012 www.narcis.com Design: Mohammad.Koraei  
تمامی حقوق مطالب، تصاویر و طرح قالب برای وب سایت تخصصی ترجمه نارسیس محفوظ است، نقل و استفاده از آنها در سایت ها و نشریات تنها با ذکر منبع مجاز میباشد.